W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Rejestracja komitetów wyborczych trwa do 26 marca 2020 r.
Wykaz znajduje się na stronach Państwowej Komisji Wyborczej
https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/aktualnosci/38604

Zasady udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych określiła Państwowa Komisja Wyborcza w Uchwale nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku oraz w Uchwale nr 20/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku (druk zgłoszenia).

W § 4 ust. 1 do 3 ww. uchwały wskazano kto może być kandydatem do składu komisji obwodowej, natomiast w ust. 4 komu takie uprawnienie nie przysługuje.
„§ 4. 1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym
orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
2. nie dotyczy
3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.”.

W Gminie Godów - osoby chętne do pracy w obwodowych komisjach wyborczych muszą być mieszkańcami województwa śląskiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin województwa śląskiego.
W zbliżających się wyborach nabór będzie prowadzony do jednej komisji wyborczej. Można być powołanym tylko do jednej komisji wyborczej.
Wykaz stałych obwodów głosowania wraz z siedzibami komisji obwodowych wg stanu na dzień 17 lutego 2020 r. znajduje się w załączniku pod tekstem.

Uwaga! Wykaz będzie podlegał zmianom poprzez dopisanie nowych ulic, dodane zostaną odrębne obwody głosowania w domach pomocy społecznej. Obwody te, na podstawie art. 12 § 4 i 7 Kodeksu wyborczego tworzy Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej w terminie do 6 kwietnia. Po wydaniu Postanowienia, pełny wykaz obwodowych komisji wyborczych w Gmine Godów będzie również zamieszczony w BIP.
Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje pełnomocnikom komitetów wyborczych, wymienionym w § 5 ww. uchwały. Wykazy wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów utworzonych w związku z wyborami oraz ich adresy zamieszczone zostaną na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej, a następnie w BIP.

Zgłoszeń do komisji, pełnomocnicy komitetów wyborczych dokonują na drukach określonych w uchwale z dnia 17 lutego 2020 roku.
Druki dostępne w sekcji – do pobrania poniżej.

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 10 kwietnia 2020 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Godowie, ul. 1 Maja 53, pokój nr 1 (parter, obok Biura Obsługi Klienta) w godzinach pracy Urzędu tj.
poniedziałek 700-1700
wtorek, środa, czwartek  700-1500
piątek 700-1300
Za dzień dokonania zgłoszenia rozumie się dzień doręczenia zgłoszenia do Urzędu Gminy, potwierdzony podpisem na zgłoszeniu przez osobę je przyjmującą.


Zgłoszenie kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i następnie, po powołaniu, członków komisji – dostępna w załączniku pod tekstem

Samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ, tak jak wskazano wyżej, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu.

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowania, zgodnie z § 14 ust. 2 – 10 ww. uchwały. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, pełnomocnicy komitetów wyborczych zostaną o tym poinformowani w odpowiednim czasie.
Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje się w trybie określonym w § 14 ust. 1 ww. uchwały.

Zgodnie z § 8 uchwały „Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego [...]”.

Obwodowe komisje wyborcze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powołuje Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej, do dnia 20 kwietnia 2020 r.
Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:
Przewodniczący komisji – 500 zł,
Zastępca Przewodniczącego – 400 zł,
Członek komisji – 350 zł.


Powołanie kandydata w skład obwodowej komisji wyborczej, zobowiązuje go równocześnie do prac w przypadku przeprowadzenia II tury głosowania, w dniu 24 maja 2020 r.