Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do uchwały Nr XV/96/2020 Rady Gminy Godów z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.