Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 65) Wójt Gminy Godów podaje do publicznej wiadomości:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ
przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

 

Lokal użytkowy w Gołkowicach, przy ul. Celnej 51, na parceli nr 1737/194, mapa 5, obręb Gołkowice, zapisanej w księdze wieczystej KW nr GL1W/00019838/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl.:

lokal  o powierzchni użytkowej 42 m2, zlokalizowany na parterze budynku, przeznaczony  na prowadzenie dotychczasowej działalności gospodarczej – ośrodka szkolenia kierowców. 
 
Cena najmu:
291,06 zł netto miesięcznie (6,93 zł. netto / 1m2 powierzchni użytkowej lokalu)
Do w/w czynszu doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czynsz płatny będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez wynajmującego  i podlegać będzie corocznej waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług  konsumpcyjnych ogółem za rok miniony, począwszy od 2021 roku.
Poza czynszem najemca uiszczać będzie koszty zużytej energii elektrycznej (wg wskazania  podlicznika poboru energii), centralnego ogrzewania (CO gazowe, należność naliczana  proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni), wody i  odprowadzenia ścieków (ryczałtowo  w ilości 1 m3 wody i ścieków miesięcznie) oraz podatek od nieruchomości (na podstawie  odrębnych przepisów).
 
W/w  lokal przeznaczony jest do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 03 do 24 marca 2020 r. poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godów oraz na stronie internetowej www.godow.pl.

Informację o zamieszczeniu wykazu publikuje się w Nowinach Wodzisławskich.