Wójt Gminy Godów ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Godów, oznaczonej nr działek 937/50 o pow. 0,0107 ha i nr 1456/50 o pow. 0,0136 ha, karta mapy 1 obręb Godów, opisanej  w ewidencji gruntów jako użytek „W”, położonej w Godowie przy ul. Olszyńskiej, objętej księgą wieczystą  KW GL1W/00023108/5 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.