Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej zawarte w piśmie nr ZPOW-711-69/20

1. Komitety wyborcze, których zawiadomienia zostały przyjęte przez Państwową Komisję Wyborczą w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. mogą dokonywać nowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na podstawie upoważnień pełnomocników wyborczych wydanych w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. Analogicznie zachowują ważność upoważnienia do wyznaczania mężów zaufania wydane w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. Jednakże w przypadku, gdy pełnomocnik wyborczy danego komitetu wyborczego podejmie decyzję o odwołaniu upoważnienia do zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, musi niezwłocznie powiadomić o tym gminę lub gminy z obszaru, którego dotyczyło upoważnienie wydane w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.


2. Zachowują ważność i nie muszą być ponawiane zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane samodzielnie przez wyborców, w trybie art. 182 § 8c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.

Nie oznacza to jednak, że osoby te zostaną powołane w skład komisji, nawet jeżeli zostały one powołane w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. Mimo tego, że zgłoszenia te zachowują ważność procedura dotycząca powołania obwodowych komisji wyborczych zostanie powtórzona na nowo, z uwzględnieniem m.in. nowych zgłoszeń kandydatów.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Godowie, ul. 1 Maja 53, pokój nr 1 (parter, obok Biura Obsługi Klienta) w godzinach pracy Urzęduponiedziałek 700-1700

Za dzień dokonania zgłoszenia rozumie się dzień doręczenia zgłoszenia do Urzędu Gminy, potwierdzony podpisem na zgłoszeniu przez osobę je przyjmującą.

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 12 czerwca 2020 r

Obwodowe komisje wyborcze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powołuje Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej, do dnia 15 czerwca 2020 r.

Powołanie kandydata w skład obwodowej komisji wyborczej, zobowiązuje go równocześnie do prac w przypadku przeprowadzenia II tury głosowania, w dniu 12 lipca 2020 r.