Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Godów podaje do publicznej wiadomości:

 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ
będącej własnością Gminy Godów
przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony
 

 

Nieruchomość lokalowa w budynku gminnym w Łaziskach, przy ul. Powstańców Śl. 97, na parceli nr 3393/235, mapa 1, obręb Łaziska, zapisanej w KW nr GL1W/00016291/2.

- lokal użytkowy zlokalizowany w części parteru budynku użytkowanego przez Ludowy Klub Sportowy LKS „Polonia” w Łaziskach, wraz z częścią pomieszczeń będących we wspólnym użytkowaniu z Ochotniczą Strażą Pożarną w Łaziskach (komunikacja i toalety);
- przeznaczenie lokalu – działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Krostoszowicach, Filia w Łaziskach;
- łączna powierzchnia użytkowa – 62,11 m2.
  
Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Godów (tel. 32 47 65 065, wewn. 28).

Wykaz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godów, na stronie internetowej www.godow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na okres 21 dni - od 09 do 30 czerwca 2020 r.

Informację o zamieszczeniu wykazu podano w prasie lokalnej  – Nowiny Wodzisławskie z dnia 9 czerwca 2020 r.