Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2020 poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Godów podaje do publicznej wiadomości:

wykaz
nieruchomości gruntowych
przeznaczonych do oddania w użyczenie
 

1. Jednostka ewidencyjna: Godów, obręb Gołkowice
- działka nr 596/47, mapa 6, obręb Gołkowice,  o powierzchni 0,0367 ha,  oznaczenie użytku: "Ls"
- księga wieczysta KW nr GL1W/00016197/3, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość stanowi częściowo tereny  zieleni niskiej - symbol na planie "F8ZŁ" i częściowo teren wód powierzchniowych śródlądowych.
Teren przeznaczony do oddania w użyczenie jest zabudowany przepompownią ścieków (PG 16).

2. Jednostka ewidencyjna: Godów, obręb Łaziska
- działka nr 12dz. (część), mapa 1, obręb Łaziska,  o całkowitej powierzchni 0,8000 ha, oznaczenie użytku: "R"
- powierzchnia przeznaczona do oddania w użyczenie – 0,0257 ha
- księga wieczysta KW nr GL1W/00006774/9, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość stanowi teren infrastruktury technicznej – kanalizacja - symbol na planie "D1ITK".
Teren przeznaczony do oddania w użyczenie jest zabudowany przepompownią ścieków (PG 13). 

W/w grunty przeznaczone są do użyczenia na rzecz właściciela posadowionych na nich budowli, tj. Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Szczegółowe warunki użyczenia w/w części nieruchomości określone zostaną w umowie.
Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Godów (tel. 32 47 65 065, wew. 28).
 Wykaz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godów, na stronie internetowej www.godow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na okres 21 dni – od 30 czerwca do 21 lipca 2020 r.