Wójt Gminy Godów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Godów na lata 2020-2025.

Konsultacje trwają od dnia 16 września 2020 r. do dnia 23 września 2020 r.

Komórką organizacyjną Urzędu Gminy odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – tel. 32 4765065 wew. 28.

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag są dostępne w załączeniu.

Wypełniony formularz do zgłaszania uwag należy przesłać drogą elektroniczną na adres gmina@godow.pl z zapisem w temacie wiadomości „Konsultacje” lub złożyć pisemnie w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Godów pokój nr 21 w terminie do dnia 23 września 2020 r.