Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Godów podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, położonej w Skrzyszowie


Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków:
jednostka ewidencyjna: Godów
obręb ewidencyjny: Skrzyszów, mapa 9
działka nr: 521/69 o pow. 0,0196 ha (wydzielona z działki nr 488/69)
rodzaj użytku: Ba
księga wieczysta: GL1W/00018190/8


Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów uchwalonym Uchwałą Nr XXXVIII/276/2017 Rady Gminy Godów z dnia 02 listopada 2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów w jej granicach administracyjnych, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 05 grudnia 2017 r. pod pozycją nr 6558.
Zgodnie z ustaleniami w/w planu zbywana działka znajduje się w terenach zabudowy produkcyjno- usługowej - symbol na planie „B17PU”.
Położona jest w Skrzyszowie w rejonie drogi publicznej gminnej - ulicy Jana Pawła II, w sąsiedztwie terenów zajętych pod działalność gospodarczą firmy „FABER” oraz terenów przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno - usługową. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej w związku z czym nie może stanowić samodzielnej nieruchomości.
Objęta jest statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2376).


Wartość rynkowa prawa własności działki nr 521/69 - 10.000,00 zł.


Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.


Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów
2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym praw własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jej spadkobiercą.

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wynikającą z wyżej powołanych punktów.
Osoby wymienione w punktach 1 i 2 mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 29 grudnia 2020 r. włącznie.
Warunkiem skorzystania z pierwszeństwa jest złożenie pisemnego wniosku w Urzędzie Gminy Godów, przed upływem w/w terminu, oraz złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.
Koszty związane ze sprzedażą gruntu ponosi nabywca.


Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Godów (tel. 32 47 65 065, wewn. 28).
Wykaz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godów oraz na stronie internetowej www.godow.pl, w dniach od 17.11.2020 r. do 08.12.2020 r.