Wójt Gminy Godów zaprasza organizacje pozarządowe,  podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie  przyjęcia regulaminu udzielania dofinansowania na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych w ramach projektu "Zapora antysmogowa - walka ze smogiem w Gminie Godów". 

Konsultacje trwają od dnia 19 marca 2021r. do dnia 26 marca 2021r. Komórką organizacyjną Urzędu Gminy odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych - tel. 32 4765065 wew. 39, 43

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag są dostępne poniżej.


Wypełniony formularz do zgłaszania uwag należy przesłać drogą elektroniczną na adres gmina@godow.pl.