W związku z zadanymi pytaniami przesunięciu ulega termin składania ofert na dzień 22.11.2012 godz. 10.00 oraz termin otwarcia ofert w dniu 22.11.2012 godz. 10.30. Wadium należy złożyć do dnia 22.11.2012 do godz. 10.00.

Pozostałe odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do zamawiającego po upływie połowy wyznaczonego terminu na składanie ofert (art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) zostaną zamieszczone w terminie późniejszym, po otrzymaniu odpowiedzi od projektanta. Wyznaczony termin na 22 listopada 2012 może ulec przesunięciu w przypadku gdy, pozostałe pytania będą miały istotny wpływ na treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.