Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmiany do wszczętego przetargu na "Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Godów".

Przesunięciu ulega termin składania ofert na dzień 12.03.2013 godz. 10.00 oraz termin otwarcia ofert w dniu 12.03.2013 godz. 10.30. Wadium należy wnieść do dnia 12.03.2013 do godz. 10.00.

Pozostałe zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1.      W punkcie 4 c – opis przedmiotu zamówienia, przyjmuje następujące brzmienie

 

c) Kanalizacja sanitarna dla Gminy Godów – cz.2: Gołkowice, Godów

w/w zakres obejmuje:

Roboty pomiarowe, roboty ziemne, wykonanie przewiertów fi od 300mm do 600mm (łącznie 90,5 mb), montaż kanalizacji grawitacyjnej (5070 mb) i tłocznej (853,5 mb), zabudowa studni rewizyjnych (łącznie: 194 szt.), budowa przepompowni ścieków – 1 szt., opłaty za zajęcie pasa drogowego, oznakowanie robót, kamerowanie sieci, nadzory branżowe, roboty odtworzeniowe terenu.

 

2. Punkt 8 - dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą - należy usunąć punkt 8.1 c czyli nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.