Znak sprawy
OI-K.1710.3.2013

Nazwa organu prowadzącego kontrolę
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Komórka podlegająca kontroli
Urząd Gminy Godów – Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych,
Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Tematyka kontroli
Realizacja umowy pożyczki z dnia 04.07.2012r. (wraz z Aneksem nr 1 z dnia 11.09.2012r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 10.01.2013r.) w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Godów”.

Data rozpoczęcia kontroli
19 czerwca 2013r.

Data zakończenia kontroli
19 czerwca 2013r.

Dokumentacja kontroli
Protokół z kontroli nr 78/2013 z dnia 19 czerwca 2013r.
IO-7.01/11-Z02

Zalecenia pokontrolne
Zaleceń pokontrolnych nie wydano