Znak sprawy
OI-K.1710.4.2013

Nazwa organu prowadzącego kontrolę
Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Bielsku-Białej

Komórka podlegająca kontroli
Urząd Gminy Godów – Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki

Tematyka kontroli
Kontrola prowadzona w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzeniem spisów wyborców (Dz. U. nr 158 poz. 943).

Data rozpoczęcia kontroli
19 lipca 2013r.

Data zakończenia kontroli
19 lipca 2013r.

Dokumentacja kontroli
Protokół kontroli z dnia 19 lipca 2013r.


Zalecenia pokontrolne
Zaleceń pokontrolnych nie wydano