Znak sprawy
OI-K.1712.3.1.2013

Osoba prowadzącego kontrolę
Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Informatyki

Komórka podlegająca kontroli
Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Tematyka kontroli
Dokumentacja z roku 2013, w szczególności wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów w zakresie prawidłowości stosowania przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 267), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zmian.).

Data rozpoczęcia kontroli
07 października 2013r.

Data zakończenia kontroli
31 października 2013r.

Dokumentacja kontroli
Protokół pokontrolny nr OI-K.1712.3.1.3013 z dnia 08 listopada 2013r.

Zalecenia pokontrolne
Wystąpienie pokontrolne nr  OI-K.1712.3.1.3013 z dnia 17 grudnia 2013r.