Znak sprawy
OI-K.1712.3.2.2013

Osoba prowadzącego kontrolę
Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Informatyki

Komórka podlegająca kontroli
Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Tematyka kontroli
Dokumentacja prowadzonych w roku 2013 postępowań dot. renty planistycznej – postępowania zakończone na dzień rozpoczęcia działań kontrolnych, w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zmian.) oraz uchwały Nr XXI/156/12 Rady Gminy Godów z dnia 25 czerwca 2012r. [Dz. U. WOJ ŚLA 2012.2781]

Data rozpoczęcia kontroli
02 grudnia 2013r.

Data zakończenia kontroli
10 stycznia 2014r.

Dokumentacja kontroli
Protokół pokontrolny nr OI-K.1712.3.2.3013 z dnia 17 stycznia 2014r.

Zalecenia pokontrolne
Wystąpienie pokontrolne nr  OI-K.1712.3.2.3013 z dnia 13 lutego 2014r.

 

Wyłączenie jawności informacji publicznej
Wyłączenie jawności w protokole pokontrolnym w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zmian.), jawność wyłączyła Agnieszka Siwarska – Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Informatyki.