Znak sprawy
OI-K.1710.6.2013

Nazwa organu prowadzącego kontrolę
Ministerstwo Gospodarki - Departament Wdrażania Programów Operacyjnych

Komórka podlegająca kontroli
Urząd Gminy Godów – Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych,

Tematyka kontroli
Zgodność realizacji projektu: „Koncepcja programowo-przestrzenna terenów położonych na zwałach w gminie Godów” z umową o dofinansowanie Nr POIG.06.02.02-00-101/11-00

Data rozpoczęcia kontroli
11 grudnia 2013r.

Data zakończenia kontroli
13 grudnia 2013r.

Dokumentacja kontroli
Informacja pokontrolna w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, poddziałanie 6.2.2. z dnia 30 stycznia 2014r. Nr DPO-V-63521-93/2/13, L.dz. 1003/14