Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Remont nawierzchni ulicy Skotnickiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Łaziskach

CPV:
45.23.31.20-6, 45.23.11.00-6, 45.23.32.00-1

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
od 01.07.2014 z zastrzeżeniem, że jest on uzależniony od zakończenia budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Skotnickiej w Łaziskach prowadzonej przez JZWIK z Jastrzębia Zdroju. Jeżeli roboty lub części robót zostaną zakończone w terminie przed 30 czerwca 2014r. w uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszcza się rozpoczęcie wykonywania robót w terminie wcześniejszym. Zakończenie realizacji wykonywania robót do 15.10.2014r.

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko, Izabela Grabiec Kowol

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy - Biuro Obsługi Klienta
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


Oferty można składać do:
2014-03-31 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-03-31 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy - Sala Posiedzeń
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium 20.000,00 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące