Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 603 późn. zm.) prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w myśl ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. U. poz. 646 z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Wójt Gminy Godów prowadzi rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Godów. Rejestr ten jest jawny i podlega publikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Wpis do rejestru żłobków dokonywany jest na podstawie wniosku o wpis do rejestru, który składany jest przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.

Szczegóły w temacie rejestracji żłobka i klubu dzięcego dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/1100-wpis-do-rejestru-zlobkow-i-klubow-dzieciecych

Opłaty
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych podlega opłacie, której wysokość wynosi 300 zł.
Opłatę należy uiścić na konto Gminy Godów w Banku Spółdzielczym oddział w Jastrzębiu Zdroju numer 20 8470 0001 2001 0020 4899 0036.

Miejsce załatwienia sprawy
Referat Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej Urzędu Gminy Godów, pokój nr 7 lub 8, tel. 32 47 65 065 wew. 37, 34.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. Z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.);
2. Uchwała Nr X/64/11 Rady Gminy Godów z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Przydatne przepisy prawne:
1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. poz. 925).