Zwrot kosztów przewozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka w przypadku zapewnienia dowożenia przez rodziców

 

Zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej przysługuje w przypadku, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice prywatnym samochodem osobowym lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi.
 

 

Zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej przysługuje rodzicom, którzy we własnym zakresie zapewniają dowożenie i opiekę:

a)    do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka - w przypadku dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego - objętych kształceniem specjalnym,

b)    do najbliższej szkoły podstawowej - w przypadku uczniów realizujących kształcenie specjalne na tych poziomach edukacji,

c)     do najbliższej szkoły ponadpodstawowej - uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,

d)    do ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim lub z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

.         24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

.         25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 

Zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, punktu przedszkolnego, szkoły lub ośrodka zapewnianego przez rodziców prywatnym samochodem osobowym lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi dokonuje się na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicami, a Wójtem Gminy Godów. Umowa może być zawarta z jednym rodzicem - jeśżeli koszty dowożenia ponosi on samodzielnie lub posiada pełnomocnictwo drugiego rodzica do zawarcia umowy w jego imieniu, we wspólnym interesie. Umowę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym. Podstawą zawarcia umowy jest pozytywne rozpatrzenie wniosku o zwrot kosztów przewozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka. Wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników składa się w Urzędzie Gminy Godów - Biuro  Obsługi Klienta. Podstawę obliczenia kwoty zwrotu kosztów jednorazowego przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka stanowi:
 

a) w przypadku przejazdu prywatnym samochodem osobowym wzór:

 

koszt = (a - b) * c * (d / 100)

 

gdzie:

 

 

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy i z powrotem,

b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica

do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c - średnia cena jednostki paliwa w danej gminie, właściwego dla danego pojazdu,
d - średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

 

b) w przypadku powierzenia wykonywania transportu i sprawowania opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu wylicza się tak samo jak w punkcie a.

 

Kwotę zwrotu kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców pomniejsza się proporcjonalnie do liczby dni nieobecności w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, szkole podstawowej albo szkole ponadpodstawowej, dni ustawowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym świąt i ferii szkolnych, przypadających w przyjętym okresie rozliczeniowym. Za dni nieobecności dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, szkole podstawowej albo szkole ponadpodstawowej zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje.

 

Zwrot kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodzica w przyjętym okresie rozliczeniowym następuje na podstawie:

a) w przypadku przejazdu prywatnym samochodem osobowym - rachunku o zwrot kosztów przewozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły lub ośrodka, którego wzór stanowi załącznik do umowy,

b) w przypadku powierzenia wykonywania transportu i sprawowania opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi - rachunku, o którym mowa w punkcie a.

 

Rachunek o zwrot kosztów przewozu dziecka składa się w Referacie Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej Urzędu Gminy w Godowie nie później niż  do 10 dnia miesiąca następującego po przyjętym okresie rozliczeniowym, w którym realizowano dowóz dziecka. Zapłata następuje w terminie do 14 dni od daty złożenia rachunku.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o zwrot kosztów dowożenia dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka.
  2. Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
  3. Zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę lub ośrodek o realizowaniu przez dziecko odpowiednio obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowi?zku szkolnego lub obowiązku nauki, albo zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
  4. Pełnomocnictwo (upoważnienie) drugiego rodzica/opiekuna prawnego dziecka do wnioskowania/zawarcia umowy w jego imieniu, we wspólnym interesie.
  5. Kopie wszystkich stron dowodu rejestracyjnego pojazdu wykorzystywanego do przewozu dziecka/ucznia (tylko w przypadku dowożenia prywatnym samochodem osobowym).
  6. Upoważnienie/zgoda właściciela/współwłaściciela samochodu do użytkowania w celu zapewnienia dowożenia dziecka (tylko w przypadku dowożenia prywatnym samochodem osobowym).
  7. Oświadczenie rodzica czy po odwiezieniu dziecka do szkoły wraca do domu, czy jedzie do pracy, a także, czy jadąc po dziecko do szkoły jedzie z miejsca pracy, czy z domu. Jeśżeli odwozi dziecko i jedzie do pracy, a także jeśżeli jedzie po dziecko z miejsca pracy oświadczenie winno zawierać adres miejsca pracy.
  8. Oświadczenie rodzica, że powierzył wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi.
  9. Oświadczenie podmiotu, że dowozi dziecko do przedszkola/szkoły/placówki i sprawuje opiekę w czasie jazdy.
  10. Inne dokumenty (niewymagane - np. poświadczające zamieszkanie, samotne rodzicielstwo, prawo do opieki).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Referat Oświaty Kultury i Polityki Społecznej Urzędu Gminy Godów, pokój nr 8, tel. 32 4765065 wew. 34

 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910);

2. Zarządzenie nr 0050.55.2020 Wójta Gminy Godów z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przewozu do szkół i placówek uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny lub nauki będących mieszkańcami Gminy Godów.