Zmienia się SIWZ w następującym zakresie:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Gołkowice o długości 1,087 km. Zakres robót obejmuje: remont drogi na odcinku 1087mb: o szerokości 3,0 m na długości 917 mb, o szerokości 3,5 m na odcinku 170 mb oraz wykonanie nakładki asfaltowej o grubości 8 cm (3.346 m2) wraz z podbudową z tłucznia kamiennego o grubości 28 cm (3.563,4 m2) na warstwie odsączającej z piasku o grubości 10 cm (3.563,4 m2) Przed rozpoczęciem robót należy przedstawić projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót, projekt techniczno-wykonawczy oraz specyfikacje techniczne.

2. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - Biuro Obsługi Klienta w terminie do dnia 23.08.2011r. do godziny 10:00. Oferty będą otwierane w dniu 23.08.2011r. o godzinie 10:30 na sali posiedzeń w siedzibie zamawiającego.

 

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.