WYBORY  ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH  NA KADENCJĘ 2016-2019

31 grudnia 2015 roku kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015. 

Rada Gminy w Godowie na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.) wybierze ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim i Jastrzębiu Zdroju na kadencję 2016-2019.


Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin :

 1. prezesi właściwych sądów;

 2. stowarzyszenia;

 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

 4. oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

W myśl  art.158  w/w ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

 2. jest nieskazitelnego charakteru;

 3. ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat;

 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

 5. posiada co najmniej wykształcenie średnie;

 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

W myśl art.159 ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze;

 2. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

 3. adwokaci i aplikanci radcowscy, radcy prawni i aplikanci radcowscy;

 4. duchowni;

 5. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

 6. funkcjonariusze Służby Więziennej;

 7. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

W myśl  art.162 do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia i dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. ), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.


Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Karty zgłoszenia na ławnika przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2015 roku w Urzędu Gminy w Godowie pokoju Nr 14 w godzinach pracy urzędu.


Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.


Rada gminy dokona wyboru ławników najpóźniej w październiku 2015 r.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. (Dz. U. z 2011 r., nr 121, poz. 693).

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.godow.bip.net.pl w zakładce Menu przedmiotowe > Wybory ławników na kadencję 2016-2019 lub w Urzędzie Gminy w Godowie pokoj Nr 14.

Wszelkich informacji na temat wyborów ławnika można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Godowie pod numerem telefonu (32) 47 65 065 wew. 12. Załaczniki:

 1. Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika – zał 1;

 2. Wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika – zał 2;

 3. Wzór oświadczenia dotyczącego prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych – zał 3;

 4. Wzór oświadczenia dotyczącego posiadanej władzy rodzicielskiej – zał 4.

Zasady wyboru ławników i tryb zgłaszania kandydatów na ławników reguluje: