Wyciąg z informacji PKW ZPOW-803-14/15 z dnia 22.06.2015r.

Głosowanie korespondencyjne

Osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony w urzędzie gminy, w której osoba jest wpisana do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2015r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 kodeksu wyborczego).

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL osoby uprawnionej do udziału w referendum, oznaczenie referendum, którego dotyczy a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet referendalny, albo deklarację osobistego odbioru pakietu w urzędzie gminy oraz oświadczenie o wpisaniu osoby uprawnionej do udziału w referendum do rejestru wyborców w danej gminie.

W zgłoszeniu osoba uprawniona do udziału w referendum może zażądać przesłania u wraz z pakietem referendalnym nakładki na kartę głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Osoba uprawniona do udziału w referendum, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z urzędu gminy pakiet referendalny, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych osoby uprawnionej do udziału w referendum, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli osoba uprawniona do udziału w referendum we wniosku zadeklarowała osobisty odbiór pakietu referendalnego, pakiet ten we wskazanym terminie będzie możliwy do odebrania w urzędzie gminy (w godzinach pracy urzędu, w ostatnim dniu roboczym przed dniem referendum).

Jeżeli osoba uprawniona do udziału w referendum nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

W przypadku nieobecności osoby uprawnionej do udziału w referendum pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, w drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.

W skład pakietu referendalnego przekazywanego osobie uprawnionej do udziału w referendum wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja do głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a – jeżeli osoba uprawniona do udziału w referendum zażądała jej przesłania.

Na karcie do głosowania osoba uprawniona do udziału w referendum oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „x” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu. Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji ds. referendum.

Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym głosowaniu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty zwrotnej należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać osobiście w placówce Poczty Polskiej na adres obwodowej komisji ds. referendum najpóźniej:

  • do dnia 3 września 2015 r. jeżeli placówka pocztowa znajduje się w gminie, w której osoba uprawniona do referendum jest ujęta w spisie osób uprawnionych do referendum,

  • do dnia 2 września 2015 r. w dowolnej placówce Poczty Polskiej na terenie kraju.

Niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w referendum może umówić się na odbiór koperty zwrotnej w miejscu i terminie przez nią wskazanym (np. w jej mieszkaniu), najpóźniej na dzień 3 września 2015 r.

Przedstawiciel Poczty Polskiej odbiera zamkniętą kopertę zwrotną osoby uprawnionej do udziału w referendum, na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego tożsamość, odnotowując odbiór koperty za pokwitowaniem.

Osoba uprawniona do udziału w referendum może przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy tego urzędu) lub w dniu głosowania, do czasu jego zakończenia, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji do spraw referendum, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Głosować korespondencyjnie nie mogę osoby uprawnione do udziału w referendum umieszczone w spisach osób uprawnionych do udziału w referendum w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich lub zespołach domów studenckich, a ponadto osoby uprawnione do udziału w referendum, które udzieliły pełnomocnictwa do głosowania.

W przypadku gdy osoba uprawniona do udziału w referendum zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego, osobie takiej zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu referendum nie wydaje się po wysłaniu do osoby uprawnione pakietu referendalnego, chyba że zwróciła ona pakiet w stanie nienaruszonym.

Zgłoszeń można dokonywać ustnie w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Informatyki – budynek Urzędu Gminy w Godowie, ul. 1 Maja 53, I piętro pokój nr 14, telefonicznie pod nr (32) 4765065 wew.12, faksem pod nr (32) 47 65 100 wew. 38 w formie elektronicznej na adres: radagminy@godow.pl lub pisemnie na w/w adres Urzędu.


Kierownik Referatu Organizacyjnego,

Spraw Obywatelskich i Informatyki

(-) Agnieszka Siwarska

Godziny pracy Urzędu w poszczególne dni tygodnia:

- poniedziałek od godz. 7.00 do godz. 17.00

- wtorek, środa, czwartek od godz. 7.00 do godz. 15.00

- piątek od godz. 7.00 do godz. 13.00