UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA

 

            Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) niepełnosprawne osoby uprawnione do udziału w referendum o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby uprawnione do udziału w referendum, które najpóźniej w dniu głosowania tj. 6 września 2015 r. kończą 75 lat, mogą udzielić pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa (Zał. nr 1) należy złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem referendum tj. do 28 sierpnia 2015 r.

Do wniosku załącza się: kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli osoba udzielająca pełnomocnictwa     w dniu głosowanie nie będzie miała ukończonych 75 lat, kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa, pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa (Zał. nr 2), zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

 

UWAGA:

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

 

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład obwodowej komisji do spraw referendum właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania.

Formularze wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa można również pobrać w Urzędzie Gminy w Godowie – Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki   – pokój 1 (parter).