Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmiany do wszczętego przetargu na "Dokumentację projektowo kosztorysową pn. Uzbrojenie terenów poprzemysłowych wzdłuż autostrady A-1 w Gminie Godów".

Zmianie ulega termin składania ofert na dzień 20.06.2014 godz. 8:30 oraz termin otwarcia ofert w dniu 20.06.2014 godz. 9:00.

 

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia została dodana informacja o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej, w związku z tym wprowadza się nową ujednoliconą specyfikację istotnych warunków zamówienia. W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.