ZBIÓR UCHWAŁ

RADY GMINY GODÓW

VII KADENCJA – LATA 2014-2018


Sesja /

nr uchwały/ rok

w sprawie:

Sesja Nr I z dnia 1 grudnia 2014 r.


Nr I/1/2014

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Godów.

Nr I/2/2014

wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Godów.

Nr I/3/2014

powołania stałych Komisji Rady Gminy Godów, ustalenia składów liczbowych i osobowych oraz przedmiotu ich działania.

Nr I/4/2014

wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Nr I/5/2014

przekazania skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Godowie.

Nr I/6/2014

zmiany uchwały Nr XL/305/13 Rady Gminy Godów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2014 rok.

Sesja Nr II z dnia 22 grudnia 2014 r.

Nr II/7/2014

Uchwała Rady Gminy Godów budżetu Gminy Godów na 2015 rok.

Dz .U. poz. 6771 z dnia 31 grudnia 2014 r. 

Nr II/8/2014

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów.

Nr II/9/2014

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Godów.

Nr II/10/2014

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Godów.

Nr II/11/2014

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Godów na 2015 rok.

Nr II/12/2014

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Godów.

Nr II/13/2014

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad poboru i terminów płatności w 2015 roku.

Dz .U. poz. 6772 z dnia 31 grudnia 2014 r. 

Nr II/14/2014

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku oraz ustalenia planu tych wydatków.

Nr II/15/2014

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nr II/16/2014

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie uzupełnienia braku formalnego skargi na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.

 

Sesja nr III z dnia 26 stycznia 2015 roku

Nr III/17/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Godów na rok 2015,

Nr III/18/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie udzielenia w 2015 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu, na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej,

Nr III/19/2015

Uchwała Rady Gminy  Godów  w sprawie udzielenia w 2015 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania drogami,

Nr III/20/2015

Uchwała Rady Gminy  Godów w sprawie udzielenia w 2015 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu, na realizację zadań z zakresu nadzoru budowlanego,

Nr III/21/2015

Uchwała Rady Gminy  Godów  w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania "Ograniczenie Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów w 2015 r.” - III etap,

Nr III/22/2015

Uchwała Rady Gminy  Godów w sprawie przyjęcia planu dofinansowania w roku 2015 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym.

Nr III/23/2015

Uchwała Rady Gminy  Godów w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Skrzyszowie,

Nr III/24/2015

Uchwała Rady Gminy  Godów w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Godów Nr II/7/2014 z dna 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Godów na 2015 rok,

Nr III/25/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów,

Nr III/26/2015

Uchwała Rady Gminy  Godów w sprawie upamiętnienia ofiar Tragedii Górnośląskiej.

Nr III/27/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania.

Nr III/28/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rady Gminy Godów, ustalenia składów osobowych oraz przedmiotu ich działania.

Sesja nr IV z dnia 23 lutego 2015 roku

Nr IV/29/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Nr IV/30/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.:„e-Olza – integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego”.

Nr IV/31/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Godów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Nr IV/32/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie udzielenia w 2015 roku pomocy finansowej Miastu Jastrzębie-Zdrój na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej.

Nr IV/33/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały

Nr II/7/2014 Rady Gminy Godów z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2015 rok.

Nr IV/34/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Godów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Sesja Nr V z dnia 30 marca 2015 r.

Nr V/35/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nr V/36/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godów w roku 2015.

Nr V/37/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych w Godowie.

Nr V/38/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.

Nr V/39/201

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Godów z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2015 rok.

Nr V/40/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów.

Sesja Nr VI z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Nr VI/41/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Godów.

Nr VI/42/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany do uchwały
nr XXXIX/294/13 Rady Gminy Godów z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości, poboru oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej.

Nr VI/43/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów i wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Nr VI/44/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Godów z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2015 rok.

Nr VI/45/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów.

Nr VI/46/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanych w Łaziskach.

Nr VI/47/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Godów w 2015r."

Nr VI/48/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie za rok 2014.

Nr VI/49/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie za rok 2014.

Nr VI/50/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Nr VI/51/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godów w roku 2015.

Nr VI/52/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim.

Nr VI/53/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Wodzisławskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.

Nr VI/54/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie udzielenia dotacji celowej Wodzisławskiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.


 

Sesja Nr VII z dnia 25 maja 2015 r.

Nr VII/55/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Nr VII/56/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Godów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.

Nr VII/57/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Godów w rejonie ulicy Piotrowickiej w sołectwie Gołkowice.

Nr VII/58/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie przekazania dotacji na dofinansowanie do robót budowlanych przy drewnianym kościele pw. Św. Anny w Gołkowicach wpisanym do rejestru zabytków.

Nr VII/59/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019.

Nr VII/60/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Godów z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2015 rok.

Nr VII/61/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów.

Sesja Nr VIII z dnia 8 czerwca 2015 r.

Nr VIII/62/2015

Uchwała Rady Gminy Godówe w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Nr VIII/63/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych w Gołkowicach przy ul. Celnej 51 i w Godowie przy ul. 1 Maja 18.

Sesja Nr IX z dnia 29 czerwca 2015 r.

Nr IX/64/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie oraz doradców metodycznych w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym.

Nr IX/65/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Godów w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Nr IX/66/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Godów z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2015 rok.

Nr IX/67/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów.

Sesja Nr XI z dnia 28 września 2015 r.

Nr XI/79/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim na kadencję 2016-2019.

Nr XI/80/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim.

Nr XI/81/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Gliwicach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Nr XI/82/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2015 Rady Gminy Godów z dnia 22 grudnia 2014 rok w sprawie budżetu Gminy Godów na 2015 rok.

Nr XI/83/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów.

Nr XI/84/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie wyrażenia intencji uwzględnienia w uchwale budżetowej na 2016 rok wydatku przeznaczonego na pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania o nazwie „Przebudowa ul. 1 Maja w Skrzyszowie na odcinku od wiaduktu nad autostradą A-1 do skrzyżowania ul. 1 Maja z ulicą Jana Pawła II” zgłaszanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Sesja Nr XII z dnia 15 października 2015 r.

Nr XII/85/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godów.

Nr XII/86/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nr XII/87/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej prowadzonych szkół i przedszkoli.

Sesja Nr XIII z dnia 9 listopada 2015 r.

Nr XIII/88/2015

Uchwała Rady Gminy Godów przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Godów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Nr XIII/89/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w gminie Godów”.

Nr XIII/90/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Godów za wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Godów.

Nr XIII/91/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie udzielenia dotacji Miastu Wodzisław Śląski na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim w roku 2015.

Nr XIII/92/2015

Uchwała Rady Gminy Godów sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Godów z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2015 rok.

Sesja Nr XIV z dnia 30 listopada 2015 r.

Nr XIV/93/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok.

Nr XIV/94/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie podatku od środków transportowych na 2016 rok.

Nr XIV/95/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia wysokości, poboru oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej.

Nr XIV/96/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Nr XIV/97/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia wzorów formularzy informacji  i deklaracji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym.

Nr XIV/98/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Godów z dnia 22 grudnia 2014 rok w sprawie budżetu Gminy Godów na 2015 rok.

Nr XIV/99/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów.

Nr XIV/100/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały w sprawie współdziałania oraz udzielania pomocy finansowej Miastu Wodzisław Śląski.

Sesja Nr XV z dnia 21 grudnia 2015 r.

Nr XV/101/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie budżetu Gminy na 2016.

Nr XV/102/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów

Nr XV/103/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku oraz ustalenia planu tych wydatków.

Nr XV/104/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Godów z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2015 rok

Nr XV/105/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godów

Nr XV/106/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie nadania nazw ulic w Łaziskach.

Nr XV/107/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Godów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Nr XV/108/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie przyjęcia ”Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Godów”.

Nr XV/109/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

Nr XV/110/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy w podróżach służbowych dla sołtysów Gminy Godów.

Nr XV/111/2015

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Godów na 2016 rok.

Sesja Nr XVI z dnia 25 stycznia 2016r.

Nr XVI/112/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Godów na 2016 rok.

Nr XVI/113/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie przyjęcia planu dofinansowania na rok 2016 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym.

Nr XVI/114/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu, na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

Nr XVI/115/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania drogami.

Nr XVI/116/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Godów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Godów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Nr XVI/117/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów w latach 2016-2018".

Nr XVI/118/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu, na realizację zadań z zakresu nadzoru budowlanego.

Nr XVI/119/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Godów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Sesja Nr XVII z dnia 3 marca 2016r.

Nr XVII/120/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania "Ograniczenie Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów w 2016 r.” - I etap.

Nr XVII/121/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały Nr XV/101/2015 Rady Gminy Godów z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2016 rok.

Nr XVII/122/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów.

Nr XVII/123/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godów na rok 2016”

Nr XVII/124/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Godów z zakresu ochrony środowiska

Nr XVII/125/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie poparcia Apelu do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie podjęcia działań mających na celu zwiększenie wartości kontraktu dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Sesja Nr XVIII z dnia 21 marca 2016r.

Nr XVIII/126/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Miastu Jastrzębie-Zdrój na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej

Nr XVIII/127/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie przyjęcia planu dofinansowania na rok 2016 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym.

Sesja Nr XIX z dnia 25 kwietnia 2016r.

Nr XIX/128/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie miany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie.

Nr XIX/129/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie;

Nr XIX/130/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie przekazania dotacji na dofinansowanie robót budowlanych przy drewnianym kościele pw. Wszystkich Świętych w Łaziskach wpisanym do rejestru zabytków.

Nr XIX/131/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie przekazania dotacji na dofinansowanie robót budowlanych przy budynku kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Gołkowicach przy ul. Cmentarnej 22 wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/436/15.

Nr XIX/132/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie Uchwała Nr XIX/132/2016 Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały
Nr XV/101/2015 Rady Gminy Godów z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2016 rok.

Nr XIX/133/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie Rady Gminy Godów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów

Nr XIX/134/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta

Nr XIX/135/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii.

Sesja Nr XX z dnia 30 maja 2016r.

Nr XX/136/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.

Nr XX/137/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Godów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Nr XX/138/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Godów.

Nr XX/139/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadania w sprawach zarządzania kryzysowego.

Nr XX/140/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów";

Nr XX/141/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów w jej granicach administracyjnych.

Nr XX/142/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Godów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Nr XX/143/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nr XX/144/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej w Godowie.

Nr XX/145/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej w Gołkowicach.

Nr XX/146/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały Nr XV/101/2015 Rady Gminy Godów z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2016 rok.

Nr XX/147/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów.

Nr XX/148/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Sesja Nr XXI z dnia 27 czerwca 2016r.

Nr XXI/149/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Godów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Nr XXI/150/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Godów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Nr XXI/151/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godów.

Nr XXI/152/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nr XXI/153/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym.

Nr XXI/154/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały Nr XV/101/2015 Rady Gminy Godów z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2016 rok.

Nr XXI/155/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów.

Nr XXI/156/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Godów.

Nr XXI/157/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.

Sesja Nr XXII z dnia 29 sierpnia 2016r.

Nr XXII/158/2016

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania drogami

Nr XXII/159/2016

Uchwała w sprawie przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa w Skrzyszowie.

Nr XXII/160/2016

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z innymi gminami oraz podmiotem spoza sektora finansów publicznych oraz przystąpienie do projektu pn.”Przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w Gminach Strumień, Pawłowice, Godów, Radlin oraz Mszana”.

Nr XXII/161/2016

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XV/101/2015 Rady Gminy Godów z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2016 rok,

Nr XXII/162/2016

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów.

Nr XXII/163/2016

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie.

Sesja Nr XXIII z dnia 26 września 2016r.

Nr XXIII/164/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym.

Nr XXIII/165/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Godów.

Nr XXIII/166/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląski

Nr XXIII/167/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu, na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

Nr XXIII/168/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały w sprawie współdziałania oraz udzielenia pomocy finansowej Miastu Wodzisław Śląski.

Nr XXIII/169/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały Nr XV/101/2015 Rady Gminy Godów z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2016 rok.

Nr XXIII/170/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów

Sesja Nr XXIV z dnia 20 października 2016r.

Nr XXIV/171/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie podjęcia działań zmierzających do przejęcia przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu - Zdroju składników majątku w postaci infrastruktury wodociągowej zlokalizowanej na terenie Gminy Godów.

Sesja Nr XXV z dnia 27 października 2016r.

Nr XXV/172/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie powołania komisji doraźnej w sprawie opiniowania zamierzeń związanych z rekultywacją terenu po byłej kopalni piasku w Godowie.

Nr XXV/173/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Godów

Nr XXV/174/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

Nr XXV/175/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie udzielenia dotacji Miastu Wodzisław Śląski na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim w roku 2016 przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Sesja Nr XXVI z dnia 28 listopada 2016r.

Nr XXVI/176/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie podatku od nieruchomości na 2017 rok.

Nr XXVI/177/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie podatku od środków transportowych na 2017 rok.

Nr XXVI/178/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Godów (sołtysów) oraz zasad ich wypłacania.

Nr XXVI/179/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Godów.

Nr XXVI/180/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Godów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Nr XXVI/181/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Godów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Nr XXVI/182/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie poparcia stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego.

Nr XXVI/183/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. dotyczącego przyłączenia do miasta Opola części terenów gmin Dobrzyń Wielki, Dąbrowa, Komprachcice i Prószków.

Nr XXVI/184/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice.

Nr XXVI/185/2016

Uchwała Nr Rady Gminy Godów w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej w Prószkowie do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków.

Nr XXVI/186/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa.

Nr XXVI/187/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzyń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzyń Wielki.

Nr XXVI/188/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały Nr XV/101/2015 Rady Gminy Godów z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2016 rok.

Nr XXVI/189/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów.

Nr XXVI/190/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały w sprawie współdziałania oraz udzielenia pomocy finansowej Miastu Wodzisław Śląski.

Nr XXVI/191/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godów.

Nr XXVI/192/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym.

Nr XXVI/193/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania drogami.

Sesja Nr XXVII z dnia 22 grudnia 2016r.

Nr XXVII/194/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie budżetu Gminy Godów na 2017 rok.

Nr XXVII/195/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów.

Nr XXVII/196/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku oraz ustalenia planu tych wydatków.

Nr XXVII/197/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

Nr XXVII/198/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Godów na lata 2017 – 2026.

Nr XXVII/199/2016

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Godów na 2017 rok .

Sesja Nr XXVIII z dnia 30 stycznia 2017r.

Nr XXVIII/200/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Godów.

Nr XXVIII/201/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie przyjęcia planu dofinansowania na rok 2017 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym.

Nr XXVIII/202/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu, na realizację zadań z zakresu nadzoru budowlanego.

Nr XXVIII/203/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania drogami.

Nr XXVIII/204/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu, na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

Nr XXVIII/205/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie przejęcia nieruchomości zabudowanej w Skrzyszowie.

Nr XXVIII/206/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Godów na 2017 rok.

Sesja Nr XXIX z dnia 9 luty 2017r.

Nr XXIX/207/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie o określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Godów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Nr XXIX/208/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Godów do nowego ustroju szkolnego.

Nr XXIX/209/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania drogami.

Nr XXIX/210/2017

Uchwała Rady Gminy Godów zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.

Sesja Nr XXX z dnia 27 luty 2017r.

Nr XXX/211/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godów w roku 2017.

Nr XXX/212/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Godów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Nr XXX/213/2017

Uchwała Rady Gminy Godów zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2017rok

Nr XXX/214/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie uzupełnienia braku formalnego pisma.

Sesja Nr XXXI z dnia 27 marca 2017r.

Nr XXXI/215/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nr XXXI/216/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych w Łaziskach.

Nr XXXI/217/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Nr XXXI/218/2017

Uchwała Rady Gminy Godów zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2017 rok.

Nr XXXI219/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów.

Nr XXXI/220/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania "Ograniczenie Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów w 2017 r.”

Nr XXXI/221/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie pozostawienia pisma bez rozpatrzenia.

Sesja Nr XXXII z dnia 27 kwietnia 2017r.

Nr XXXII/222/2017

Uchwała Rady Gminy Godów zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2017 rok.

Nr XXXII/223/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów

Nr XXXII/224/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie poparcia apelu przedstawicieli środowisk samorządowych z dnia 16 marca 2017 roku dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty Samorządności.

Sesja Nr XXXIII z dnia 25 maja 2017r.

Nr XXXIII/225/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy

Nr XXXIII/226/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów."

Nr XXXIII/227/2017

Uchwała Rady Gminy Godów zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2017 rok.

Nr XXXIII/228/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Nr XXXIII/229/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania drogami.

Nr XXXIII/230/2017

projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Miastu Jastrzębie-Zdrój na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej

Nr XXXIII/231/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie przekazania dotacji na dofinansowanie robót budowlanych przy budynku kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Gołkowicach przy ul. Cmentarnej 22 wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/436/15

Nr XXXIII/232/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie przekazania dotacji na dofinansowanie robót budowlanych przy budynku kapliczki przydrożnej zlokalizowanej w Skrzyszowie przy ul. 1 Maja wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/764/66.

Sesja Nr XXXIV z dnia 22 czerwca 2017r.

Nr XXXIV/233/2017

Uchwała Rady Gminy Godów sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.

Nr XXXIV/234/2017

Uchwała Rady Gminy Godów sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Godów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Nr XXXIV/235/2017

Uchwała Rady Gminy Godów zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2017 rok.

Nr XXXIV/236/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów.

Nr XXXIV/237/2017

Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Godów.

Nr XXXIV/238/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.

Nr XXXIV/239/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

Nr XXXIV/240/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej Gminy Godów na lata 2017 – 2021.

Nr XXXIV/241/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie przejęcia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w Krostoszowicach.

Nr XXXIV/242/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie wskazania imienia Szkole Podstawowej w Gołkowicach.

Nr XXXIV/243/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie wskazania imienia Szkole Podstawowej w Skrzyszowie.

Nr XXXIV/244/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadania w sprawach zarządzania kryzysowego.

Sesja Nr XXXV z dnia 4 września 2017r.

Nr XXXV/245/2017

Uchwała Rady Gminy Godów sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Skrzyszowie.

Nr XXXV/246/201

Uchwała Rady Gminy Godów sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Gołkowicach.

Nr XXXV/247/2017

Uchwała Rady Gminy Godów sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krostoszowicach.

Nr XXXV/248/2017

Uchwała Rady Gminy Godów sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie.

Nr XXXV/249/2017

Uchwała Rady Gminy Godów sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Porucznika pilota Franciszka Surmy w Gołkowicach.

Nr XXXV/250/2017

Uchwała Rady Gminy Godów sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

Nr XXXV/251/2017

Uchwała Rady Gminy Godów zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2017 rok.

Nr XXXV/252/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXI/220/2017 Rady Gminy Godów z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania "Ograniczenie Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów w 2017 r.” - II etap.

Nr XXXV/253/2017

Uchwała Rady Gminy Godów sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego i prawa w Uchwale nr XXXIII/226/2017 z dnia 25 maja 2017r. w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Godów.

Nr XXXV/254/2017

Uchwała Rady Gminy Godów sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w Gołkowicach.

Sesja Nr XXXVI z dnia 28 września 2017r.

Nr XXXVI/255/2017

Uchwała Rady Gminy Godów sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.

Nr XXXVI/256/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.

Nr XXXVI/257/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

Nr XXXVI/258/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie przekazania skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Nr XXXVI/259/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godów.

Nr XXXVI/260/2017

Uchwała Rady Gminy Godów zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2017 rok.

Nr XXXVI/261/2017

Uchwała Rady Gminy Godów z sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów

Nr XXXVI/262/201

Uchwała Rady Gminy Godów sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/228/2017 Rady Gminy Godów z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Nr XXXVI/263/2017

Uchwała Rady Gminy Godów sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Nr XXXVI/264/2017

Uchwała Nr XXXVI/264/2017 Rady Gminy Godów zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Godów.

Sesja Nr XXXVII z dnia 30 października 2017r.

Nr XXXVII/265/2017

Uchwała Rady Gminy Godów sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Godowie.

Nr XXXVII/266/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach.

Nr XXXVII/267/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Skrbeńsku.

Nr XXXVII/268/2017

Uchwała Rady Gminy Godów zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2017 rok.

Nr XXXVII/269/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie udzielenia dotacji Miastu Wodzisław Śląski na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego - Zbór w Wodzisławiu Śląskim w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim w roku 2017.

Nr XXXVII/270/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie udzielenia dotacji Miastu Wodzisław Śląski na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim w roku 2017.

Nr XXXVII/271/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.

Nr XXXVII/272/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Nr XXXVII/273/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia wysokości, poboru oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej.

Nr XXXVII/274/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok.

Nr XXXVII/275/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie podatku od środków transportowych na 2018 rok.

Sesja Nr XXXVIII z dnia 27 listopada 2017r.

Nr XXXVIII/276/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów w jej granicach administracyjnych.

Nr XXXVIII/277/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Skrzyszowie.

Nr XXXVIII/278/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gołkowicach.

Nr XXXVIII/279/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krostoszowicach.

Nr XXXVIII/280/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Godów lub jej jednostkom organizacyjnym.

Nr XXXVIII/281/2017

Uchwała Rady Gminy Godów zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2017 rok

Nr XXXVIII/282/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów.

Nr XXXVIII/283/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.

Nr XXXVIII/284/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały w sprawie współdziałania oraz udzielenia pomocy finansowej Miastu Wodzisław Śląski.

Nr XXXVIII/285/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia 2017 roku pomocy finansowej, Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

Nr XXXVIII/286/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej w Łaziskach

Nr XXXVIII/287/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Godów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Sesja Nr XXXIX z dnia 21 grudnia 2017r.

Nr XXXIX/288/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie budżetu Gminy Godów na 2018 rok.

Nr XXXIX/289/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów.

Nr XXXIX/290/2017

Uchwała Rady Gminy Godów zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2017 rok.

Nr XXXIX/291/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku oraz ustalenia planu tych wydatków.

Nr XXXIX/292/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

Nr XXXIX/293/2017

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Godów na 2018 rok.

Sesja Nr XL z dnia 29 stycznia 2018r.

Nr XL/294/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Godów na 2018 rok.

Nr XL/295/2018

Uchwała Rady Gminy Godów zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Godów.

Nr XL/296/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Nr XL/297/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie przyjęcia planu dofinansowania na rok 2018 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym.

Nr XL/298/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu, na realizację zadań z zakresu nadzoru budowlanego.

Nr XL/299/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu, na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

Nr XL/300/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania drogami.

Nr XL/301/2018

Uchwała Rady Gminy Godów zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2018 rok.

Nr XL/302/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów.

Sesja Nr XLI z dnia 22 luty 2018r.

Nr XLI/303/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie przekazania skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Nr XLI/304/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godów w roku 2018.

Nr XLI/305/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

Nr XLI/306/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.

Nr XLI/307/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Godów oraz zasad ich wypłacania.

Nr XLI/308/2018

Uchwała Rady Gminy Godów uchylająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Sesja Nr XLII z dnia 26 marze 2018r.

Nr XLII/309/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie podziału Gminy Godów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Nr XLII/310/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym.

Nr XLII/311/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Godów.

Nr XLII/312/2018

Uchwała Rady Gminy Godów zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2018 rok.

Nr XLII/313/2018

Uchwała Rady Gminy Godów zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów w latach 2016-2018".

Sesja nadzwyczajna Nr XLIII z dnia 12 kwietnia 2018r.

Nr XLIII/314/2018

Uchwała Rady Gminy Godów zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2018 rok

Nr XLIII/315/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów.

Sesja nadzwyczajna Nr XLIV z dnia 26 kwietnia 2018r.

Nr XLIV/316/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie podziału Gminy Godów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Nr XLIV/317/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie przekazania dotacji na dofinansowanie robót budowlanych przy budynku kościoła pw. św. Anny w Gołkowicach wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/759/66.

Nr XLIV/318/2018

Uchwała Rady Gminy Godów zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2018 rok.

Nr XLIV/319/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów.

Nr XLIV/320/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Nr XLIV/321/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Miastu Jastrzębie-Zdrój na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej.

Nr XLIV/322/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia- Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji projektu "Łączymy z energią" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Nr XLIV/323/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr LXIII/314/2018 Rady Gminy Godów z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2018 rok

Sesja Nr XLV z dnia 28 maja 2018r.

Nr XLV/324/2018

Uchwała Rady Gminy Godów zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2018 rok.

Nr XLV/325/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Godów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Nr XLV/326/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Nr XLV/327/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Godów”.

Nr XLV/328/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia – Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji projektu „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Sesja Nr XLVI z dnia 28 czerwiec 2018r.

Nr XLVI/329/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Nr XLVI/330/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Godów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

Nr XLVI/331/2018

Uchwała Rady Gminy Godów zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2018 rok.

Nr XLVI/332/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Godów.

Nr XLVI/333/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godów na rok 2018”.

Nr XLVI/334/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Godów.

Nr XLVI/335/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Godów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Nr XLVI/336/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym i ośrodku wsparcia

Nr XLVI/337/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie powołania Komisji Statutowej.

Sesja Nr XLVII z dnia 26 lipca 2018r.

 XLVII/338/2018

Uchwała Rady Gminy Godów zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2018 rok.

 XLVII/339/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów

Sesja Nr XLVIII z dnia 29 sierpnia 2018r.

Nr XLVIII/340/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Godów na lata 2018-2032".

Sesja Nr L z dnia 15 października 2018r.

Nr L/346/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie Statutu Gminy Godów.

Nr L/347/2018


Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Godów.

Nr L/348/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Nr L/349/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie podatku od nieruchomości na 2019 rok.

Nr L/350/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie podatku od środków transportowych na 2019 rok.

Nr L/351/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Godów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3

Nr L/352/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały w sprawie współdziałania oraz udzielenia pomocy finansowej Miastu Wodzisław Śląski.

Nr L/353/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu, na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

Nr L/354/2018

Uchwała Rady Gminy Godów zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2018 rok.

Nr L/355/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów.

Nr L/356/2018

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie uchwalenia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Godów na lata 2018-2032.