INFORMACJA
o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.


Zasady zgłaszania  kandydatów  na członków obwodowych komisji wyborczych określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 30, poz. 345 z późn. zmian.).

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji dokonuje pełnomocnik wyborczy lub osoba przez niego upoważniona.

Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię. Kopię uwierzytelnia pracownik urzędu gminy, po okazaniu mu oryginału upoważnienia.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na druku, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej informacji.
Zgłoszenie podpisuje pełnomocnik wyborczy lub osoba przez niego upoważniona, zaś kandydat na członka komisji podpisuje zgodę na powołanie go w skład wskazanej komisji. Kandydat na członka komisji może także wyrazić zgodę na kandydowanie, podpisując odrębny dokument, w którym poza oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie zostaną zawarte informacje określone w w/w druku.

Kandydatami mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy.


Zgodnie z Kalendarzem Wyborczym stanowiącym załącznik do Postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 poz. 188)
termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa dnia 17 kwietnia  2015r.  (piątek), o godz. 13.00.


Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Godowie, ul. 1 Maja 53,
biuro nr 14 (piętro)