Wniosek i wymagane dokumenty
1.Należy pobrać, wydrukować i wypełnić „Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych” .

2.Wniosek należy złożyć w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Informatyki, pokój nr 1 i 2  
Wniosek powinien zawierać:
a) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,
b) dane identyfikujące osobę, której wniosek dotyczy,
c) zakres żądanych danych,
d) uzasadnienie potrzeby uzyskania danych (interes prawny lub faktyczny),


3.Do wniosku należy dołączyć:
a) dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych,
b) dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu danych (jeżeli nie możesz wskazać przepisu prawa materialnego upoważniającego do uzyskania danych),
c) pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
d) należy pamiętać o dowodzie osobistym lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość (do wglądu)

4.Odpowiedź można odebrać osobiście, może być ona wysłana pod wskazany adres lub przekazana w formie dokumentu elektronicznego (w zależności od formy złożenia wniosku).


Opłaty:
31 zł – opłata za udostępnienie danych jednostkowych.
17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Opłat należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Godów:
BS Jastrzębie-Zdrój Nr konta: 65 8470 0001 2001 0020 4899 0002

Podmioty, którym nieodpłatnie udostępnia się dane jednostkowe wymienione są w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1397 ze zmianami)

Osoby i jednostki, które wykażą interes prawny w uzyskaniu danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia są zwolnione z opłaty za udostępnienie danych jednostkowych.
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.


Miejsce złożenia i odbioru:
Urząd Gminy Godów, Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki, pokój nr 1 i 2,

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Śląskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Uwagi:
1.Przez dane udostępniane w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych rozumie się informacje dotyczące jednego dokumentu lub jednej osoby udzielane na jednorazowy wniosek.
2.Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego.
3.W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć kopie dokumentów potwierdzających ten interes. Przykładowe  sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: prowadzone postępowanie w sprawie o sfałszowanie dokumentu tożsamości, postępowanie egzekucyjne.
4.W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych występuje o uzyskanie zgody osoby, o udostępnienie danych której wystąpił wnioskodawca.  
5.Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.  poz. 256) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
6.Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą  lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami.)

2.Ustawa z dnia 6 sierpnia  2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 332)
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000)
4.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. Nr 243, poz. 1452 ze zm.).
5.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 75 ze zm.).

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki, pokój nr 1 i 2, tel. 32 47 65 065 wew. 14