Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Remont odgałęzienia ulicy Turskiej w Krostoszowicach

CPV:
45.23.31.42-6, 45.23.32.25-2

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 09.10.2015r. (wykonawca może zaproponować skrócony termin realizacji w zał. nr 2 do siwz zgodnie z punktem 17 siwz)

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów - Biuro Obsługi Klienta
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


Oferty można składać do:
2015-07-10 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-07-10 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów - Sala Posiedzeń
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


Kryteria wyboru:
cena - 95%
termin realizacji - 5%


Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące