WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

I piętro, pokój nr 22

tel. 32 4765065, wewn. 23

 

PODSTAWA PRAWNA

 

art. 47a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.)

 

PODMIOT UPRAWNIONY O WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM

 

Właściciele nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1. wypełniony formularz wniosku

2. kopia mapy (np. zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału lub kopia projektu zagospodarowania działki)

3. pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17,- zł.

OPŁATY

Czynność zwolniona z opłat

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W formie pisemnej informacji, niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

nie dotyczy