Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmiany do wszczętego przetargu na "Różne roboty związane z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Skrbeńsku przy ul. Zielonej”.

W załączeniu ujednolicona siwz po zmianach, uzupełniony przedmiar robót, opis techniczny oraz szkic.

    W związku z wniesionymi pytaniami przez Wykonawców oraz wniesionymi poprawkami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  zmianie ulega termin składania ofert na dzień 25.08.2015 godz. 10:00 oraz termin otwarcia ofert w dniu 25.08.2015 godz. 10:30. Wadium należy wnieść do dnia 25.08.2015 do godz. 10:00.