Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmiany do wszczętego przetargu na "Budowę sieci dróg lokalnych na terenie osiedla domów jednorodzinnych PIASKOWNIA w Godowie - etap III".

W nowym przedmiarze robót zostały uwzględnione 2 dodatkowe studnie nie ujęte w przedmiarze robót z dnia 03.09.2015r.

 

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

 

1.     Wpisano błędną numerację punktu 6a, 6b i 6c. Prawidłowa numeracja to:

- zamiast 6a powinno być 6.1,

- zamiast 6b powinno być 6.2,

- zamiast 6c powinno być 6.3.

2. Punkt 6.2 – warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia otrzymuje nowe brzmienie:

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył co najmniej:

- 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu utwardzenia terenu z kostki brukowej o wartości co najmniej 200.000 PLN brutto oraz

- 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji deszczowej o wartości co najmniej 50.000 PLN brutto.

 

Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie :

wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

W wykazie – doświadczenie wykonawcy (zał. nr 3) należy wykazać spełnienie warunku określonego w punkcie 6.2 siwz.

3.  Do punktu 16 siwz- ceny ofertowe dodano punkt 16.16:

Jeżeli złożona została oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Ponadto zgodnie z art. 93 ust. 1c ustawy Pzp w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

4.  Punkt 17  - w tabeli dotyczącej terminu realizacji II etapu – w punkcie 1 błędnie wpisano datę do 01 czerwca 2015r., prawidłowa data to 01 czerwca 2016r.

 

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania ofert na dzień 05.10.2015 godz. 10:00 oraz termin otwarcia ofert w dniu 05.10.2015 godz. 10:30. Wadium należy wnieść do dnia 05.10.2015 do godz. 10:00.