Zmiana do przetargu na

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2015/2016 na terenie Gminy Godów”

 

 

Do wszczętego przetargu na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2015/2016 na terenie Gminy Godów” Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się następującą zmianę:

 

1.      W załączniku nr 2 do siwz - formularz ofertowy w punkcie 1b) wprowadza się zmianę w zakresie zastosowanej stawki VAT. Wykonawca  jest zobowiązany do podania zastosowanej stawki podatku VAT.

 

Punkt 1b) otrzymuje brzmienie:

 

 Wypełnia firma:

cena brutto za 1 godzinę usługi: ...................................................................... zł.

            (słownie : ........................................................................ zł.)

cena netto za 1 godzinę usługi : ....................................................................... zł.

            (słownie : ........................................................................ zł.)

            podatek VAT w wysokości: ……..… tj.  ........................ zł.

(słownie : ........................................................................ zł.)

 

 

W związku z powyższą zmianą termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.