Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki,
pokój nr 1 i 2

Telefon: 32 47 65 065 wew. 13 lub 14
e-mail: gmina@godow.pl
 


Wymagane dokumenty:

Organizator zgromadzenia publicznego (tj. zgromadzenia na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób) ma obowiązek zawiadomić wcześniej organ gminy właściwy ze względu na miejsce zgromadzenia.

W przypadku, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji (art. 21 Prawo o zgromadzeniach) może skorzystać z postępowania uproszczonego -  zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Pszowska 68, tel. 32 453 93 93, 32 453 02 15
fax: 32 453 02 14, e-mail ogólny: pczk-wodzislaw@katowice.uw.gov.pl

 

Zawiadomienie powinno zawierać następujące dane:

1. Imię, nazwisko, datę urodzenia, adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli organizuje on zgromadzenie w jej imieniu.

2. Cel i program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia.

3. Miejsce i datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz projektowaną trasę przejścia, jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia.

4. Określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie zwraca się do organu gminy.

 

Do zawiadomienia dołącza się:

1. Pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
2. Zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.


Procedura – wymogi związane z organizacją zgromadzenia publicznego:

1. Zgodnie z art. 3 ustawy z 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

2. Wolność zgromadzania się podlega ograniczeniom przewidzianym jedynie przez ustawy, niezbędnym do ochrony bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo praw i wolności innych osób, a także ochrony Pomników Zagłady w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

3. Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń:

- organizowanych przez organy państwa lub organy samorządu terytorialnego,

- odbywanych w ramach działalności Kościoła katolickiego, innych kościołów oraz związków wyznaniowych - oznacza to, że w odniesieniu do Kościoła katolickiego i jego organizacji stosuje się ustawę z dn. 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.). Stanowi ona, że publiczne sprawowanie kultu nie wymaga zawiadomienia, jeżeli odbywa się w kościołach, kaplicach, budynkach kościelnych i na gruntach kościelnych oraz w innych pomieszczeniach służących katechizacji lub organizacjom kościelnym, a także w innych miejscach, z wyłączeniem dróg i placów publicznych oraz pomieszczeń użyteczności publicznej. Publiczne sprawowanie kultu na drogach, placach publicznych oraz w pomieszczeniach użyteczności publicznej podlega uzgodnieniu z właściwym organem sprawującym zarząd lub upoważnionym do dysponowania nimi (art. 15 ww. ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego) - co oznacza, że w przypadku zgromadzenia odbywającego się w budynku użyteczności publicznej (szkoła, biblioteka itp.) należy uzyskać zgodę właściciela lub zarządzającego budynkiem. Takie same zasady obowiązują, gdy zgromadzenie organizowane jest przez organizacje kościelne.

4. Prawo organizowania zgromadzeń przysługuje osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych, osobom prawnym, innym organizacjom, a także grupom osób - w przypadku, gdy zgromadzenie inicjuje osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, musi ona wybrać jedną osobę, zwaną później organizatorem, która będzie występować w jej imieniu przy załatwianiu wszystkich spraw.

5. Organizator może być także przewodniczącym zgromadzenia (otwiera je, kontroluje przebieg i potem zamyka zgromadzenie), który odpowiada za zgodny z prawem przebieg zgromadzenia (art. 18 Prawo o zgromadzeniach).

6. Organ gminy może delegować na zgromadzenie swojego przedstawiciela (art. 17 Prawa o zgromadzeniach), który okazuje swoje upoważnienie przewodniczącemu. Przedstawiciel organu gminy w przypadkach ujętych w ww. ustawie (art. 20) może rozwiązać zgromadzenie.

7. Zawiadomienie przez organizatora organu gminy ma nastąpić w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu do urzędu dotarła nie później niż na 6 dni, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia (art. 7 Prawa o zgromadzeniach)

8. Po rozpatrzeniu wniosku organ gminy decyduje o zakazie organizacji zgromadzenia. Z przepisów ustawy wynika, że jedynie w przypadku zakazu manifestacji organ ma obowiązek wydać decyzję, która powinna być doręczona organizatorowi nie później niż na 96 godzin przed planowanym rozpoczęciem zgromadzenia - decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy (art. 15 Prawa o zgromadzeniach). Milczenie organu można zatem uznać za zgodę. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

9. Zgodnie z art. 52 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu wykroczeń ten, kto zwołuje zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia, przewodniczy takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu albo przewodniczy zgromadzeniu po rozwiązaniu go przez przewodniczącego lub przedstawiciela organu gminy podlega karze aresztu do 14 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.


Opłaty:
Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej
 


Tryb zawiadomienia:

1. Pisemnie lub ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Godów,  Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki, pokój nr 1 i 2

2. Za pomocą faksu na numer 32 47 65 100 lub 32 47 65 065 wew. 35

3. W formie elektronicznej na adres: gmina@godow.pl

4. Złożenie zawiadomienia o zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) możliwe jest na stronie http://epuap.gov.pl/wps/portal


Termin załatwienia sprawy:
Organ gminy zakazuje zgromadzenia, wydając decyzję nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, którą udostępnia niezwłocznie  na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Milczenie organu można uznać za zgodę.


Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.


Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 408)
2.    Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. Nr 1260 ze zmianami.)