Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmiany do wszczętego przetargu na "Budowę drogi lokalnej na terenie KSSE Pola Gołkowice - wykonanie drenu, wzmocnienie skarp i dna rowu otwartego".

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania ofert na dzień 04.02.2016 godz. 10:00 oraz termin otwarcia ofert w dniu 04.02.2016 godz. 10:30.