Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmiany do wszczętego przetargu na "Naprawę uszkodzeń nawierzchni bitumicznych dróg gminnych".

Do opisu przedmiotu zamówienia należy dodać:

"po wykonaniu naprawy ubytku drogi należy usunąć nadmiar kruszywa z powierzchni jezdni" 

W związku z powyższym zmianie nie ulega termin składania i otwarcia ofert.