Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Wykonanie nakładki asfaltowej na połączeniu ulicy 1 Maja i ulicy Granicznej w Godowie

CPV:
45233123-7

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
Szczegółowe warunki zawarte są w siwz.

Termin realizacji:
do 6 tygodni od daty podpisania umowy - wykonawca może zaproponować skrócony termin realizacji przedmiotu zamówienia w zał. 2 do siwz punkt 1b, zgodnie z punktem 17 siwz

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów - Biuro Obsługi Klienta
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


Oferty można składać do:
2016-05-31 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-05-31 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów - Sala Posiedzeń
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


Kryteria wyboru:
cena - 98%
termin realizacji - 2%


Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Uwagi:


Firmy uczestniczące