Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Wymiana rur kanalizacji deszczowej przy ul. Wyzwolenia w Skrzyszowie

CPV:
45231110-9, 45111200-0

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
Szczególowe warunki zawarte są w siwz.

Termin realizacji:
do 6 tygodni od daty podpisania umowy. Wykonawca może zaproponować skrócony termin w zał. nr 2 do siwz, zgodnie z punktem 17 siwz.

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów - Biuro Obsługi Klienta
ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów


Oferty można składać do:
2016-06-28 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-06-28 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów - Sala Posiedzeń
ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów


Kryteria wyboru:
cena - 98%
termin realizacji - 2%


Wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium 8.000,00 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące