Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
„Wykonanie utwardzeń nawierzchni jezdni i poboczy dróg gminnych w Gminie Godów”

CPV:
45233223-8

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
Szczegółowe warunki zawarte są w siwz.

Termin realizacji:
do 11 tygodni od daty podpisania - wykonawca może zaproponować skrócony termin realizacji przedmiotu zamówienia w zał. nr 2 do siwz punkt 1 b zgodnie z punktem 17 siwz.

Osoba odpowiedzialna:
Gabriela Brzemia

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów - Biuro Obsługi Klienta ul. 1 Maja 53 44-340 Godów

Oferty można składać do:
2016-08-11 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-08-11 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów - Sala Posiedzeń ul. 1 Maja 53 44-340 Godów

Kryteria wyboru:
cena - 98%
termin realizacji - 2%


Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Uwagi:


Firmy uczestniczące