Zmiany do siwz:

Punkt 5.2.1 - po zmianie:

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że:

 

a)     W okresie ostatnich pięć lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi na kwotę minimum 1.300.000,00 PLN brutto każda;

b)    W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy lub przebudowy drogi na odcinku minimum 1 km każda;

c)     Dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości oraz kierowanie robotami budowalnymi:

-  osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej;

-  osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej w zakresie sieci kanalizacyjnej;

-  osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej (kierownik budowy);

-  osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej w zakresie sieci kanalizacyjnej.

 

Uprawnienia wskazane powyżej należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 290). Zamawiający dopuszcza w odniesieniu do wymaganych wyżej uprawnień odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016r., poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2014r, poz. 1946 ze zmianami).

 

 

Uwaga:

 

-      jeżeli zakres robót lub usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane lub usługi zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej  określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych lub usług podać wartość robót lub usług odpowiadających zakresowi warunku,

-      jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,

-      w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że zrealizują roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

W związku ze zmianą przesuwa się termin składania ofert na dzień 27.10.2016 godz. 10:00 oraz otwarcia ofert na dzień 27.10.2016 godz. 10:30. Wadium należy wnieść do terminu składania ofert, tj. do 27.10.2016 do godz. 10:00.