Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Remont cząstkowy dróg gminnych

CPV:
45233142-6

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
Szczegółowe warunki zawarte są w siwz.

Termin realizacji:
Zamawiający wyznacza maksymalny termin wykonania zamówienia na okres do 60 dni, licząc od dnia podpisania umowy, zamawiający może zadeklarować termin wykonania zam. z przedziału pomiędzy 40 a 60 dniem licząc od dnia podpisania umowy ( w zał. nr 2 do siwz w pkt. 2b) zgodnie z pkt. 14.2 ppkt 2 siwz.

Osoba odpowiedzialna:
Gabriela Brzemia

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów - Biuro Obsługi Klienta
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


Oferty można składać do:
2017-04-12 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-04-12 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów - Sala Posiedzeń
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


Kryteria wyboru:
cena - 60 pkt
termin wykonania zamówienia - 40 pkt


Wadium:
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące