Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Gołkowicach przy ul. Wyzwolenia

CPV:
45212000-6, 45220000-5, 45311000-0, 45100000-8, 45233200-1, 45315300-1, 45316100-6

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
Szczegółowe warunki zawarte są w siwz

Termin realizacji:
Od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2017r. Wykonawca może zaproponować skrócony termin realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z tabelą w pkt 14.2 ppkt 3 siwz.

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko, Gabriela Brzemia

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów - Biuro Obsługi Klienta
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


Oferty można składać do:
2017-05-08 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-05-08 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów - Sala Posiedzeń
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


Kryteria wyboru:
cena - 60%
termin gwarancji - 20%
termin realizacji - 20%


Wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium 20.000 zł.

Uwagi:


Firmy uczestniczące