Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Urząd Gminy Godów informuje że:

 • Administratorem przekazanych przez Panią/Pana i przetwarzanych dalej w Urzędzie Gminy Godów danych osobowych jest Wójt Gminy Godów. Adres Urzędu Gminy Godów: 44-340 Godów ul. 1 Maja 53, tel. 32 476 50 65.
 • Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Sylwia Kochman, tel. 784 699 897, e-mail: iod@godow.pl .
 • Pani/Pana dane osobowe zbierane są i przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z obsługą merytoryczną i finansową jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym min. kierowaniem strażaków na badania lekarskie i psychologiczne (zgodnie z art. 19 ust. 1b ustawy o ochronie przeciwpożarowej i zapisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami) oraz realizacji zadań związanych z wypłatą ekwiwalentu za udział w szkoleniu pożarniczym lub w działaniu ratowniczym, zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie RODO oraz innych ustaw i rozporządzeń. Dane osobowe mogą być także zbierane i przetwarzane w celu zawarcia określonej umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą.
 • Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 • Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 • Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia przedmiotowej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.
 • W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych, zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani.