Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się klientów Urzędu Gminy Godów, że:

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy Godów danych osobowych klientów Urzędu jest Wójt Gminy Godów. Adres Urzędu Gminy Godów: 44-340 Godów ul. 1 Maja 53, tel. 32 476 50 65.

2.    Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Sylwia Kochman, tel. 784 699 897, e-mail: iod@godow.pl .

3.    Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Godów wynikających zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w szczególności w celu realizacji zamówień i zleceń, rozstrzygnięć konkursów, promocji terenów inwestycyjnych oraz realizacji programów i projektów.

4.    Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umowy lub na podstawie wyrażonej zgody.


5.    Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6.    Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych, umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

7.    Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.


8.    Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


9.    Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


10.    W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.