Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Utwardzenie terenu przy placu kościelnym w Łaziskach

CPV:
45233223-8, 45111300-1, 45111200-0, 45233222-1, 45233142-6

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
Szczegółowe warunki zawarte są w siwz.

Termin realizacji:
od podpisania umowy do 17.08.2017r.

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko, Gabriela Brzemia

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów - Biuro Obsługi Klienta
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


Oferty można składać do:
2017-07-07 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-07-07 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów - Sala Posiedzeń
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


Kryteria wyboru:
cena - 60%
termin gwarancji - 40%


Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące