Jednym z najważniejszych zadań stojących przed samorządem gminnym jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy. Powszechnie wiadomo, że zarówno w czasie pokoju jak i wojny (stanu wojennego) mogą wystąpić na znacznych obszarach poważne zagrożenia dla życia i zdrowia ludności. Katalog potencjalnych zagrożeń występujących zarówno w czasie wojny jak i pokoju jest bardzo obszerny.

 

W czasie pokoju mogą zdarzyć się różne zagrożenia, np. awarie w zakładach przemysłowych i elektrowniach, katastrofy transportowe, w wyniku których do atmosfery lub środowiska mogą przedostać się szkodliwe substancje promieniotwórcze, chemiczne i inne, groźne dla życia i zdrowia ludności będącej w zasięgu ich oddziaływania. Osobną groźbę stwarza występowanie klęsk żywiołowych jak np. powodzie, tropikalne upały, wichury zrywające linie energetyczne itp. W czasie ewentualnej wojny zagrożenie wynikać będzie przede wszystkim ze skutków użycia przez przeciwnika broni masowego rażenia, broni jądrowej, chemicznej, biologicznej, a także broni klasycznej, konwencjonalnej.

 

System ochrony ludności gminy przed zagrożeniami życia i zdrowia oparty jest na zintegrowanym współdziałaniu służb ratowniczych, właściwie zorganizowanym systemie zarządzania kryzysowego oraz szkoleniach. System ten jest w stanie zapewnić mieszkańcom gminy podstawowy poziom ochrony pod warunkiem właściwego przygotowania społeczeństwa gminy do powszechnej samoobrony. Jednym z elementów przygotowania ludności jest szkolenie, czyli przekazywanie informacji o podstawowych zagrożeniach na zamieszkałym terenie oraz wskazówek o sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom.

 

Szczegółowe informacje w przedmiotowej tematyce można znaleźć tutaj....  

 

Informacji udzielił POIN Daniel Wodecki

tel. 32 476  50  65  w. 27