Sprawne funkcjonowanie urzędu administracji publicznej opiera się na właściwym zarządzaniu informacją. Dlatego, ażeby  skutecznie realizować cele urzędu, należy zapewnić sprawność przepływu informacji oraz ich bezpieczeństwo. Z uwagi na fakt, iż urząd oraz jego systemy informacyjne są nieustannie narażone na szeroko rozumiane zagrożenia bezpieczeństwa, skuteczna i zgodna z prawem realizacja celów głównych urzędu wymaga zapewnienia bezpieczeństwa informacji.

 

Bezpieczeństwo informacji oznacza szeroko rozumianą ochronę zasobów informacyjnych jednostki. Podstawowe wymaganie klientów urzędu (stron i podmiotów zewnętrznych) istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji to zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przetwarzanych informacji, w tym danych osobowych. Szczegółowe  wymagania w tym zakresie określają stosowne regulacje prawne oraz zobowiązania wynikające z zawartych umów i porozumień. Do podstawowych aktów prawnych w przedmiotowym obszarze należą:

 

1) RODO,

2) ustawa o ochronie danych osobowych,

3) ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

5) ordynacja podatkowa,

6) ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

7) ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

8) ustawa o ochronie informacji niejawnych,

9) rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 

Informacji udzielił POIN Daniel Wodecki

tel. 32 476  50  65  w. 27