<>

Na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmiany do wszczętego przetargu na Wydruk wkładki do czasopisma lokalnego „Jesteśmy” (nr sprawy: FZ-ZP.271.1.14.2017).

W opisie przedmiotu zamienia w pkt 3 pojawiła się omyłka dotycząca oznaczenia koloru wydruku, wpisano: 3) pełen kolor (4+0), powinno być: 3) pełen kolor (4+4).

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono poniżej.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.