Na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmiany do wszczętego przetargu.

Zmianie uległ przedmiar robót na część 3 stanowiący zał. nr 13 do siwz. Zamawiający udostępnia nowy przedmiar robót o nazwie Zał. nr 13 do siwz po poprawie.

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania ofert na dzień 13.12.2017r. godz. 9:00 oraz termin otwarcia ofert w dniu 13.12.2017r. godz. 9:30.