Na podstawie art. 38 ust. 4a Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmiany do wszczętego przetargu na „Przebudowę ogólnodostępnego boiska szkolnego oraz bieżni do skoku w dal przy ul. Gustawa Morcinka w Krostoszowicach” (numer sprawy: FZ-ZP.271.1.16.2017).

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania ofert na dzień 15 grudnia 2017 r. godz. 10.00 oraz termin otwarcia ofert w dniu 15 grudnia 2017 r. o godz. 10.30. Wadium należy wnieść do terminu składania ofert tj. do 15 grudnia 2017 r. do godz. 10.00,